21xrx.com
2023-06-01 16:15:37 Thursday
登录
文章检索 我的文章 写文章
C中矩阵的转置
2021-07-07 07:27:38 深夜i     --     --
C

C 语言中矩阵的转置:此 C 程序打印矩阵的转置。 为了获得它,我们交换矩阵的行和列。 例如,考虑以下 3 X 2 矩阵:1 23 45 6 矩阵的转置:1 3 52 4 6 当我们对矩阵进行转置时,其阶数会发生变化,但对于方阵而言,它保持不变。

 

求矩阵转置的C程序

#include <stdio.h>
 
int main()
{
 int m, n, c, d, matrix[10][10], transpose[10][10];
 
 printf("Enter the number of rows and columns of a matrix\n");
 scanf("%d%d", &m, &n);


 printf("Enter elements of the matrix\n");
 
 for (c = 0; c < m; c++)
  for (d = 0; d < n; d++)
   scanf("%d", &matrix[c][d]);
 
 for (c = 0; c < m; c++)
  for (d = 0; d < n; d++)
   transpose[d][c] = matrix[c][d];
 
 printf("Transpose of the matrix:\n");
 
 for (c = 0; c < n; c++) {
  for (d = 0; d < m; d++)
   printf("%d\t", transpose[c][d]);
  printf("\n");
 }

 return 0;
}

 

程序输出:

下载转置矩阵程序。

  
  
下一篇: C中的矩阵乘法

评论区

{{item['qq_nickname']}}
()
回复
回复