21xrx.com
2023-12-05 04:11:09 Tuesday
登录
文章检索 我的文章 写文章
查找 nCr 和 nPr 的 C 程序
2021-07-06 21:58:28 深夜i     --     --
C r P r

C 程序来查找 nCr 和 nPr,记住,nCr = n!/(r!*(n-r)!) 和 nPr = n!/(n-r)!。

使用函数查找 nPr 和 nCr 的 C 程序

#include <stdio.h>


long factorial(int);
long find_ncr(int, int);
long find_npr(int, int);
 
int main()
{
  int n, r;
  long ncr, npr;
 
  printf("Enter the value of n and r\n");
  scanf("%d%d",&n,&r);
  
  ncr = find_ncr(n, r);
  npr = find_npr(n, r);
  
  printf("%dC%d = %ld\n", n, r, ncr);
  printf("%dP%d = %ld\n", n, r, npr);
 
  return 0;
}

long find_ncr(int n, int r) {
  long result;
  
  result = factorial(n)/(factorial(r)*factorial(n-r));
  
  return result;
}
 
long find_npr(int n, int r) {
  long result;
  
  result = factorial(n)/factorial(n-r);
  
  return result;
}
 
long factorial(int n) {
  int c;
  long result = 1;
 
  for (c = 1; c <= n; c++)
   result = result*c;
 
  return result;
}

下载 NCR 和 NPR 程序。

程序输出:

使用函数计算 nPr 和 nCr 的另一种方法

我们在程序中使用 long long 数据类型来处理大数。

#include <stdio.h>
#define ll long long


void find_ncr_npr(int, int, ll*, ll*);
ll find_npr(int, int);
ll factorial(int);

int main() {
  int n, r;
  ll ncr, npr;

  printf("Input n and r\n");
  scanf("%d%d", &n, &r);

  find_ncr_npr(n, r, &npr, &ncr);
  
  printf("%dC%d = %lld\n", n, r, ncr);
  printf("%dP%d = %lld\n", n, r, npr);

  return 0;
}

void find_ncr_npr(int n, int r, ll *npr, ll *ncr) {
  *npr = find_npr(n, r);
  *ncr = *npr/factorial(r);
}

ll find_npr(int n, int r) {
  ll result = 1;
  int c = 1;

  while (c <= r) {
   result = result * (n - r + c);
   c++;
  }
  
  return result;
}

ll factorial(int n) {
  int c;
  ll result = 1;
 
  for (c = 1; c <= n; c++)
   result = result*c;
 
  return result;
}

 

  
  

评论区

{{item['qq_nickname']}}
()
回复
回复